Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning och konsultation vid organisationsutveckling (OU), 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSA22
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall
· öka sin förståelse för organisationsutveckling ur såväl ett individuellt som organisatoriskt perspektiv
· få kunskaper och färdigheter i ledning och konsultation vid organisationsutveckling
· förvärva kunskaper om hur man utvärderar utvecklingsinsatser
Kursinnehåll
Kursen behandlar filosofin bakom organisationsutveckling (OU) utifrån processkonsultativa utgångspunkter. Betydelsen av organisationsdiagnos vid förändringsarbete lyfts särskilt fram som en viktig förutsättning för effektivt konsultbeteende och ledning av OU-processen. Olika typer av hinder vid förändringsarbete och konsekvenserna av dessa för det processkonsultativa förhållningssättet behandlas, liksom nödvändigheten av utvärdering och feedback i samband med OU-interventioner. Kursen är utformad kring ett par OU-fall som utgångspunkt för praktiskt träning av ledning och ett processkonsultativt förhållningssätt vid förändringsarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Seminarier, föreläsningar och hemuppgifter.
Examination
Aktivt deltagande i seminarier samt individuell uppsats
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs högskoleexamen (t ex psykolog, socionom) samt, yrkesverksamhet med psykologisk konsultation mot personal. Önskvärt är tillgång till handledning i arbetet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning och konsultation vid organisationsutveckling (OU)
Leadership in consultation and organizational development
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSA22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2000-11-17