Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Organisationspsykologi, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSA21
Mål
Kursen syftar till att den studerande
· ökar sin förståelse för psykologiska processer och problem i organisationer
· får fördjupade färdigheter i att analysera organisationspsykologiska problem
· lär sig att tillämpa det vetenskapliga arbetssättet som modell för att lösa praktiska organisationsproblem
Kursinnehåll
Kursen behandlar ett urval av teoretiska organisationspsykologiska frågeställningar som kan vara av relevans för att beskriva den organisationspsykologiska praktiken i organisationer (litteraturstudier). I samband därmed behandlas också strategier och metoder för organisationsutveckling. Den tillämpningsinriktade träningen omfattar praktikfall med diagnos av interaktionen individ-organisation samt övningar i förändringsarbetets metodik.
Undervisning/Arbetsformer
Seminarier, föreläsningar och hemuppgifter.
Examination
Aktivt deltagande i seminarier samt individuell uppsats
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs högskoleexamen (t ex psykolog, socionom) samt yrkesverksamhet med psykologisk konsultation mot personal.
Önskvärt är tillgång till handledning i arbetet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Organisationspsykologi
Organizational Psycology
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSA21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2000-11-17