Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utveckling, Handikapp, Familj, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSA17
Mål
Deltagarna erhåller kunskaper i systemteori och diagnostik för att kunna förstå hur barn och ungdomars situation som handikappad kan påverka deras familjer och dess individuella medlemmar. Förvärvade kunskaper ska kunna appliceras på stöd och behandlingsåtgärder för dessa familjer.
Inom ramen för kursen ges de studerande möjlighet att utveckla grundläggande systemteoretiska kunskaper om:
· familjepsykologi
· familjediagnostik
· behandlingsåtgärder
· forskningsbaserad kunskap om handikappade barns behov
och förutsättningar att fungera socialt
Kursinnehåll
Kursen vänder sig till yrkesverksamma och personer med av handikapprelaterade arbetsuppgifter (psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller liknande)

Kursen ger en översikt av generell teoretisk familjepsykologi, bedömningskriterier och behandlingsforskning utifrån ett systemperspektiv. Relevanta forskningsexempel kommer att ges på hur handikappade barn och ungdomars unika behov av stöd kan inverka på familjens livssituation.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och fallstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och arbets-/tillämpningsuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Relevant högskioleutb. (enl.ovan) samt pågående yrkesverks. Arbetsuppg. art ska tydligt styrkas med intyg
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utveckling, Handikapp, Familj
Development, Disability and Family
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSA17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2001-03-08.