Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utvecklingsstörningar, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSA16
Mål
Inom ramen för kursen ges de studerande möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter och kunskaper om konsekvenser och aspekter på:
· kognitiva och språkliga utvecklingsstörningar
· social och emotionella utvecklingsstörningar
· normalitet och avvikelse

Kursinnehåll
Begreppet utvecklingsstörning introduceras och diskuteras utifrån två psykologiska perspektiv: Språkliga och kognitiva konsekvenser på utvecklingsstörningar och sociala och emotionella aspekter på utvecklingsstörning. Särskilt fokus kommer att läggas på habilitering och olika sätt att utvärdera dylik verksamhet samt på utvecklingsstördas möjligheter och begränsningar till kommunikation med informations- och kommunikationshjälpmedel (IKT).
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och fallstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och arbets-/tillämpningsuppgifter.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Kursen vänder sig till yrkesverksamma och personer med erfarenhet av handikapprelaterade arbetsuppgifter (tex psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller liknande). Förutom grundläggande behörighet och relevant högskoleutbildning krävs att de egna arbetsuppgifternas art skall tydligt styrkas med intyg.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utvecklingsstörningar
Developmental Disordered
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSA16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-03-08