Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSA01
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori och bildning och ge insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Kursen utgör grund för Psykologi 2, 21-40p
Kursinnehåll
Introduktion till psykologi och vetenskapsteori, 5 poäng
(Introduction to Psychology and Philosophy of Science)

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva en grundläggande översikt av ämnet Psykologi. Olika psykologiska tillämpningsområden exemplifieras. Kursen behandlar också forskningsetiska och de grundläggande vetenskaps- och kunskapsteoretiska frågorna om hur kunskap och uppfattningar blir till.

Utvecklingspsykologi, 5 poäng
(Developmental Psychology)

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om individens sociala, emotionella och kognitiva utveckling, vilken speglas utifrån ett livsplansperspektiv. Olika utvecklingspsykologiska teoribildningar diskuteras. Vidare ges olika modeller för förklaringar av skillnader mellan individer och grupper relaterade exempelvis till arv och miljöproblematiken.

Kognition, 5 poäng
(Cognition)

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i kognitions-psykologiska områden som perception, uppmärksamhet, minne, beslutsfattande, tänkande och kognitiv neuropsykologi. Olika tillämpningsområde diskuteras.

Grupp- och socialpsykologi, 5 poäng
(Group and Social Psychology)

Belyser kommunikation inom och mellan grupper. Behandlar centrala metoder, resultat och teorier inom grupp- och socialpsykologi bl a med avseende på interaktion i grupper, problemlösning, normer, roller och konflikter samt ledarskap. Kursen behandlar även betydelsen av samhällsstruktur och produktionsförhållanden för människors interaktion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier och gruppövningar.
I undervisningen ingår gruppövningar med demonstrationer och/eller anslutande självständigt arbete, enskilt eller i grupp, samt orientering i psykologisk undersökningsmetodik genom deltagande i experiment eller andra undersökningar.
Examination
Prov anordnas i regel i slutet av varje avsnitt och är normalt skriftliga. Deltagande i gruppövningar med demonstration och/eller anslutande självständigt arbete är obligatoriskt. Även för viss del av diskussionsseminarierna gäller obligatorisk närvaro.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
-
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 1
Psychology 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2002-05-17