Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   HPFD02
Mål
Genom kursen ska den studerande

i egen forskning kunna behandla ett valt problem inom något av den praktiska filosofins områden samt redovisa resultatet i en uppsats

förvärva fördjupade kunskaper om problem och teorier inom ett av den praktiska filosofins centrala områden.
Kursinnehåll
Centralt praktisk-filosofiskt område, 6 p

Tillsammans med handledaren väljs en litteraturkurs som speglar diskussionen inom ett av den praktiska filosofins centrala områden. Området ska normalt vara ett annat än det som det egna uppsatsarbetet berör.Praktisk filosofi klassiker, 4 p

I samråd med handledare väljs en litteraturkurs som innehåller centrala texter av en filosofisk klassiker. Till litteraturlistan fogas normalt också modernt kommentarmaterial till texterna. Om det någonstans i kursutbudet ges en kurs med lämplig inriktning, som den studerande inte tidigare följt och som handledaren rekommenderar, bör dennna kurs ingå i eller utgöra klassikermomentet på ämnets D-nivå.

Uppsats, 10 p

Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren. Handledning ges kontinuerligt under arbetets gång. Den färdiga uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Aktivt deltagande i uppsatsseminarier ingår som en del av uppsatsmomentet. Uppgiften att vara opponent på seminarieuppsats ges normalt till deltagarna.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna på denna nivå bedrivs i huvudsak självständigt och valfriheten beträffande litteratur och inriktning av studierna är stor. Undervisning meddelas i form av seminarier och enskild handledning. Seminarierna ägnas dels åt ventilering av uppsatser, dels åt textstudier inom de områden av den praktiska filosofin som de studerande valt. Vid dessa senare seminarier ska den studerande någon gång introducera och leda diskussionen kring en artikel/ett textavsnitt.
Examination
Examination sker genom muntlig prövning, genom uppgifter som redovisas vid seminarierna samt genom ventilation av uppsatser.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Praktisk filosofi 1, 20 p och Praktisk filosofi 2, 20 p samt genomgången Praktisk filosofi 3 med minst 15 p godkända inklusive uppsats.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 4
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr:   Kurskod: HPFD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PFA   HU