Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   HPFC01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall

- förvärva stor förtrogenhet med modern moralfilosofisk diskussion
- förvärva fördjupade kunskaper om problem och teorier inom något av den praktiska filosofins områden
- självständigt i uppsatsform behandla ett valt problem inom något av den praktiska filosofins områden.
Kursinnehåll
Moralfilosofi, 5 p
I delkursen behandlas ett modernt moralfilosofiskt arbete, som framstår som centralt i dagens vetenskapliga diskussion.

Litteraturkurs till uppsats, 5 p
Delkursen består av litteratur som ger bakgrundskunskaper till det valda uppsatsämnet. Litteraturen väljes i samråd med handledaren.

Uppsats, 10 p
Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren. Författandet av C-uppsats innebär ett självständigt arbete med ett valt praktisk-filosofiskt problem eller vissa valda texter. Uppsatsen bör innehålla någon utifrån argumentation hävdad tes i anslutning till problemet eller texten och visa den studerandes förmåga att på egen hand genomföra ett filosofiskt resonemang. Uppsatsarbetet följs av handledaren. Den färdiga uppsatsen försvaras vid C-kursens seminarium. Att vara opponent på en seminarieuppsats är ett kurskrav.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen på C-nivån genomförs i form av seminarier och enskild handledning. Litteraturen till den moralfilosofiska kursen behandlas vid C-kursseminariet där den studerande förväntas aktivt deltaga med kommenterande referat och diskussion av den aktuella texten. Vid C-kursseminariet behandlas också de färdigställda uppsatserna. Den studerande skall vid något tillfälle fungera som opponent.
Examination
Examination sker genom muntlig prövning, genom uppgifter som redovisas vid seminarierna samt genom ventilation av uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Praktisk filosofi 1, 20 p samt genomgången Praktisk filosofi 2 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 3
Practical Philosophy 3
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPFC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PFA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1994-05-05.