Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   HPFB01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva;

fördjupade kunskaper i moralfilosofi,

fördjupade kunskaper i något klassiskt arbete och om de problem som aktualiseras i detta,

kunskaper om teorier och problem inom det samhällsfilosofiska området samt

fördjupade eller breddade kunskaper inom något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin.
Kursinnehåll
Moralfilosofi, 7 p

Kursen behandlar centrala arbeten och teorier i 1900-talets moralfilosofiska diskussion. Såväl värdeteoretiska frågor som frågor som rör normativa etiska system - främst utilitarismen - belyses.

Den praktiska filosofins klassiker, 3 p

Kursen behandlar ett centralt klassiskt moralfilosofiskt arbete, som ges ett ingående studium.

Samhällsfilosofi, 5 p

Kursen behandlar ståndpunkter och teorier, främst rörande social rättvisa, som varit centrala i diskussionen från mitten av 1900-talet.

Valfri specialisering, 5 p

Kursen inriktas mot något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin. Studierna kan ges samma inriktning som på nivå A och därmed bjuda tillfälle till fördjupning inom ett område. Alternativt kan studierna ges en annan inriktning för att studenten därmed skall kunna bredda sina kunskaper. Information om aktuella valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas vid seminarier självständigt referera och kommentera olika textavsnitt. Den studerande förväntas även sammanställa skriftliga rapporter samt författa en mindre uppsats.
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig prövning och genom uppgifter som redovisas i samband med undervisning.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Praktisk filosofi 1 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 2
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr:   Kurskod: HPFB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PFA