Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Filosofisk Klassiker - Platon, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   HPFA08
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva
- kännedom om en betydande äldre filosofs teorier och argumentation
- bekantskap med centrala partier i ett eller flera verk av den valda filosofen- inblick i hur filosofens teorier tolkats och mottagits i senare sammanhang
Kursinnehåll
Kursen byggs kring en filosof som är klassisk i meningen att vara en referenspunkt för mycken senare filosofi. Valet av klassiker förnyas varje gång kursen ges. Valet görs bland filosofer som har bred relevans och belyser olika delar av filosofins områden. Bland filosofer som det kan vara aktuellt att bygga kursen kring återfinns Platon, Aristoteles, Spinoza, Locke, Hume och Kant.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar som delvis har seminarieform genom att utformas som diskussion över utvalda partier originaltext (i svensk eller engelsk översättning)
Examination
Examination sker genom skriftlig prövning endera genom ett uppsatsarbete vid ordinarie examinationstillfälle eller genom skriftlig tentamen vid omtentamen. På grund av att valet av klassiker varieras mellan kurstillfällena erbjuds endast tre tentamenstillfällen på samma stoff.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Filosofisk Klassiker - Platon
A Philosopical Classic / Platon,
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HPFA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PFA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-10-11.