Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Feministisk filosofi, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   HPFA07
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva
-kännedom om centrala teorier och uppfattningar i feministisk filosofi
-bekantskap med viktiga verk i feministisk filosofi samt verk i äldre filosofi författade av kvinnor
-inblick i hur feministisk filosofi bedrivs idag, och hur den kan tänkas utgöra ett alternativ till den traditionella filosofin
Kursinnehåll
I kursen behandlas olika feministiska teorier, både mer övergripande teorier och diskussioner om enskilda traditionella filosofiska frågor, som till exempel feministisk kunskapsteori och etik. En del kvinnliga filosofer från filosofins historia tas upp till behandling. Dessa kvinnor är praktiskt taget alltid frånvarande i den mer traditionella filosofihistorien, och olika uppfattningar om vad detta kan tänkas bero på diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar som delvis har seminarieform genom att utformas som diskussion över utvalda texter.

Examination
Examination sker genom skriftlig prövning endera genom ett uppsatsarbete eller genom skriftlig tentamen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Feministisk filosofi
Feminist Philosophy
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HPFA07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PFA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-12-15.