Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Filosofisk klassiker
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   HPFA02
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva
- kännedom om en betydande äldre filosofs teorier och argumentation
- bekantskap med centrala partier i ett eller flera verk av den valda filosofen
- inblick i hur filosofens teorier tolkats och mottagits i senare sammanhang
Kursinnehåll
Kursen byggs kring en filosof som är klassisk i meningen att vara en referenspunkt för mycken senare filosofi. Valet av klassiker förnyas varje gång kursen ges. Valet görs bland filosofer som har bred relevans och belyser olika delar av filosofins områden. Bland filosofer som det kan vara aktuellt att bygga kursen kring återfinns Platon, Aristoteles, Spinoza, Locke, Hume och Kant.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar som delvis har seminarieform genom att utformas som diskussion över utvalda partier originaltext (i svensk eller engelsk översättning)
Examination
Examination sker genom skriftlig prövning endera genom ett uppsatsarbete vid ordinarie examinationstillfälle eller genom skriftlig tentamen vid omtentamen. På grund av att valet av klassiker varieras mellan kurstillfällena erbjuds endast tre tentamenstillfällen på samma stoff.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Filosofisk klassiker
A Philosopical Classic
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HPFA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PFA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2003-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.