Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   HPFA01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva

- grundläggande färdigheter i logik och argumentationsanalys,
- en orientering om filosofins historia med inriktning mot praktisk-filosofiska problem,
- förtrogenhet med några av den praktiska filosofins klassiska texter
- grundläggande kunskaper om värdeteori och normativa system och deras tillämpningar samt
- kunskaper om problem och metoder inom ett av den studerande själv valt område inom den praktiska filosofin.
Kursinnehåll
Introduktionskurs, 5 poäng
Delkursen ger verktyg för läsning av praktisk-filosofiska texter, men utgör också en allmän introduktion till ämnet och till filosofiska studier överhuvud taget.

Grundläggande satslogik behandlas och argumentationsanalytiska begrepp som t ex mening och tolkning presenteras. Argumentationsanalysen inriktas mot ställningstagande i normativa frågor.

Den praktiska filosofins historia, 5 poäng
Delkursen ger en översikt av filosofins historia med inriktning mot praktisk-filosofiskt relevanta avsnitt. I första hand behandlas moralfilosofins historia. Parallellt med föreläsningarna kommer några original-
texter att behandlas i seminarier.

Den praktiska filosofins klassiker, 2 poäng
I delkursen behandlas några klassiska texter inom den praktiska filosofin.

Moralfilosofi, 4 poäng
Delkursen behandlar de vanligaste normativa moralsystemen, deras grundläggande antaganden och struktur. Vidare behandlas teorier och värderingar och normer ur ett metaetiskt perspektiv.

Specialisering, 4 poäng
Delkursen inriktas mot något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin, t ex rättsfilosofi, religionsfilosofi, samhällsfilosofi eller estetik. Information om aktuella valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle. Under kursens avslutande skede kommer det att hållas ett antal seminarier över någon eller några av inrkktningarna av specialkursen. De studerande skall skriftligt presentera ett valt problem och aktivt delta i diskussionen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.
Examination
Examination sker i regel genom skriftlig prövning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 1
Practical Philosophy 1
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPFA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PFA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1998-12-01.