Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPED04
Mål
Den studerande ska i kursen fördjupa sina kunskaper om pedagogik som vetenskap, om pedagogisk teoribildning och om relationer mellan pedagogik och samhälle, samt tillämpa dessa insikter i ett eget uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Pedagogik och samhälle, 5 poäng
(Education and Society)
I delkursen behandlas relationen mellan samhällsteori och pedagogisk teori och praktik. Analys och diskussion knyts till olika kontexter, som t.ex. arbetsliv, fritid, skola, social omsorg och vård.

Pedagogik som vetenskap, 5 poäng
(Education as Science)
I delkursen fördjupas diskussionen om hur pedagogisk teori utvecklas, främst genom att texter som berör pedagogik som vetenskap granskas kritiskt. I momentet ska studenten inom ett valt intresseområde fördjupa sina kunskaper om pedagogisk forskning.

Uppsats, 10 poäng
(Thesis)
Den studerande ska, självständigt utifrån ett valt problemområde inom pedagogikämnet, genomföra en studie där teori, begrepp och empiriskt material används på ett vetenskapligt sätt. Kännedom om den aktuella vetenskapliga diskussionen inom uppsatsens problemområde ska redovisas. Då det gäller de centrala momenten i arbetet krävs att den litteratur som redovisas i möjligaste mån utgörs av primärkällor. Uppsatsen ska uppfylla såväl de teoretiska som metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på D-nivån. Jämfört med en C-uppsats krävs en större grad av originalitet såväl vid hantering av teorier som metoder. Den personliga kritiska reflektionen sätts i centrum.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av seminarier och uppsatsarbete under handledning.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatorisk. Vidare skall en uppsats presenteras och muntligen försvaras vid ett seminarium. Den studerande skall även opponera på annan uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Pedagogik 1 och 2 samt genomgången Pedagogik 3 med godkänt betyg på metodkurs om minst 5 p och uppsatsarbete (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 4
Education 4
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HPED04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-06-10.