Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 4 , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPED03
Mål
Den studerande skall i kursen fördjupa sina kunskaper om pedagogik som vetenskap, pedagogisk teoribildning och relationer mellan pedagogik och samhälle. Förvärvade insikter skall tillämpas i ett eget uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Avsnitt 1. Pedagogik och samhälle, 5 poäng

Samhälleliga förändringar globalt och lokalt kan ha konsekvenser för pedagogisk praktik. I momentet behandlas relationer mellan dessa fenomen och hur de med stöd i samhällsteori och pedagogisk teori kan hanteras. Även kunskapsteoretiska begrepp nyttjas för att öka förståelsen av mänsklig verksamhet inom det pedagogiska området. Analys och diskussion skall knytas till olika kontexter, som t.ex. arbetsliv, fritid, skola, social omsorg, vård.

Avsnitt 2. Pedagogik som vetenskap, 5 poäng

I momentet fördjupas diskussionen om hur pedagogisk teori utvecklas, främst genom att texter som berör pedagogik som vetenskap granskas kritiskt. I momentet ingår att studenten inom ett valt intresseområde fördjupar sina kunskaper om forskning.

Avsnitt 3 Pedagogisk forskning, 10 poäng

Den studerande skall genomföra en egen studie och redovisa den i en uppsats. Studenten skall fördjupa sina insikter inom det valda forskningsområdet genom att i studien knyta an till och analysera tidigare pedagogisk forskning. Som en del i arbetet skall studenten även relatera sin studie till undersökningsmetodisk teoribildning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av seminarier och uppsatsarbete under handledning.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Studenten skall för att godkännas på kursen granska eget och andras forskningsarbete genom respondent- och opponentskap samt aktivt delta i uppsatsseminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Pedagogik 1 och 2 samt genomgången Pedagogik 3 med Pedagogik och vetenskapsfilosofi, 2 p, Metodiska ansatser i pedagogisk verksamhet, 4 p samt Uppsatsarbete 10 p godkända.(motsv.)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 4
Education 4
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPED03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1999-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.