Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEC05
Mål
Kursen syftar till att de studerande ska förvärva fördjupade teoretiska kunskaper inom pedagogikens olika områden. Vidare ska den studerande fördjupa teoretiska och metodiska kunskaper om pedagogisk forskning samt tillämpa dessa praktiskt i ett eget uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Vetenskapligt arbete i pedagogisk forskning, 6p
(Scientific Work in Educational Research)
I delkursen behandlas pedagogikämnet som disciplin samt arbetsgången i pedagogiskt forskningsarbete. Mot denna bakgrund problematiseras pedagogikämnet ur historisk, filosofisk och vetenskaplig synvinkel. Relationen mellan pedagogik som vetenskap och praktik behandlas också. Vidare belyses relationen mellan vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och vetenskapligt arbete inom pedagogisk forskning. Den studerande ska utveckla sin förmåga att förstå, tillämpa och värdera olika designer och metoder för att generera och analysera empiri av olika karaktär. I detta sammanhang behandlas och tillämpas analysmetoder som sätts i relation till hur vetenskapliga modeller och teorier skapas. Kursen behandlar också etik och kvalité i vetenskapligt arbete.

Pedagogik i teori och verksamhet, 4 poäng
(Educational Research in Theory and Practice)
Delkursen avser att utveckla insikter om teoriers betydelse för pedagogik som praktik. Detta sker bl.a. genom att fenomen som socialisation, normer och makt i relation till lärande och kunskapsutveckling berörs. Den studerande ska härigenom fördjupa förståelsen för teori som grund för pedagogisk praxis och forskning.

Uppsats, 10 poäng
(Thesis)
Inom delkursen tränas den studerande i att självständigt genomföra ett uppsatsarbete, att försvara arbetet och att kritiskt granska andra uppsatsarbeten. Delkursen innehåller olika inslag som ska hjälpa den studerande att välja, avgränsa och definiera ett pedagogiskt problem, belysa det och i en uppsats redovisa problemet och dess bearbetning. Redovisningen av arbetet ska uppfylla de krav som ställs på en vetenskaplig text. Vidare bör uppsatsen avspegla ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatorisk. Vidare ska en uppsats presenteras och muntligen försvaras vid ett seminarium. Den studerande skall även opponera på annan uppsats och aktivt delta i minst ytterligare tre uppsatsseminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Pedagogik 1, 20 p och Pedagogik 2, 20 p (motsv.) vari grundläggande forskningsmetodik omfattande minst 10 p (B-nivå) ska ingå.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 3
Education 3
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEC05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-04-28.