Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 3 , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEC05
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade teoretiska kunskaper inom pedagogikens olika områden. Vidare skall den studerande fördjupa teoretiska och metodiska kunskaper om pedagogisk forskning samt tillämpa dessa praktiskt i ett eget uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Avsnitt 1. Pedagogik och vetenskapsfilosofi, 2 poäng
Den studerande skall utveckla och fördjupa sig inom olika perspektiv på pedagogik som disciplin. Inom kursens ram belyses filosofiska aspekter som ligger till grund för pedagogik som praktik och vetenskap.

Avsnitt 2. Metodiska ansatser i pedagogisk vetenskap, 4 poäng

I kursen belyses kopplingen mellan vetenskapsfilosofiska överväganden samt olika undersökningsmetoders teoretiska förankring. Dessutom studeras förutsättningarna för val av metod vid olika typer av undersökningar inom det pedagogiska fältet. Vidare fördjupas kunskaperna om möjliga metoder vad avser analys, beskrivning och förståelse av pedagogiska problem.


Avsnitt 3. Pedagogik i teori och verksamhet, 4 poäng

Kursmomentet avser att utveckla insikter om teoriers betydelse för pedagogik som praktik. Detta sker bl.a. genom att fenomen som socialisation, normer och makt i relation till lärande och kunskapsutveckling berörs. Dessutom belyses språkfilosofiska aspekter som grund för utveckling av kunskap såväl individuellt som kollektivt. Den studerande skall härigenom fördjupa förståelsen för teori som grund för pedagogisk praxis och forskning.

Avsnitt 4. Uppsats, 10 poäng

Inom avsnittet tränas den studerande i att självständigt genomföra ett mindre forskningsarbete, att försvara arbetet och att kritiskt granska andra forskningsarbeten. Avsnittet innehåller olika inslag som skall hjälpa den studerande att välja, avgränsa och definiera ett pedagogiskt problem, belysa det och i en uppsats redovisa problemet och dess bearbetning. Uppsatsen presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Bland de för uppsatsarbetet stödjande inslagen finns moment om hur bibliotek och datorer kan användas i forskningsarbetet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatorisk. För avsnitt 3 gäller att den studerande i PM redovisar ett forskningsproblem och en forskningsplan. Vidare skall en uppsats presenteras och muntligen försvaras vid ett öppet seminarium. Den studerande skall även opponera på annans uppsats och aktivt delta i minst ytterligare tre seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Pedagogik 1, 20 p och Pedagogik 2, 20 p (motsv.) vari grundläggande forskningsmetodik omfattande minst 10 p A/B-nivå samt teorikurs om minst 5 p på B-nivå skall ingå.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 3
Education 3
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEC05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1999-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.