Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation i arbetsgrupper, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB37
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera och förstå vilka faktorer som kan påverka kommunikationsprocessen i arbetsgrupper
- planera och genomföra samtal av problematisk karaktär inom arbetsgrupper
- kritiskt granska och värdera kommunikationsprocessen i arbetsgrupper
- genomföra och kritiskt granska konflikthantering i arbetsgrupper.

Kursinnehåll
Kommunikation utgör en viktig förutsättning för utveckling av och arbete i grupper. Inledningsvis ges en teoretisk grund för förståelsen av grupprocesser och av kommunikation mellan individer i arbetsgrupper inom arbetsliv och utbildning. Utifrån teorier om kommunikation i grupper kommer samtal kring kontorversiella ämnen och konfliktsituationer att utgöra särskilt fokus.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bygger på föreläsningar och praktiska övningar i grupp. I anslutning till olika teoretiska moment får studenten utifrån olika synsätt och strategier genomföra övningar av samtal kring känsliga ämnen. Vidare får studenten öva olika sätt att arbeta med konflikter inom arbetsgrupper. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstarten. Förutom schemalagd tid förväntas studenten arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.
Examination
Obligatoriskt deltagande är grundläggande för examination. Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p godkända inom beteendevetenskapligt område eller lärarexamen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation i arbetsgrupper
Human Communication in Working Groups
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HPEB37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B   G     PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-12-18.