Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetslivets pedagogik II: Organisation och förändringsarbete (nätkurs), 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB35
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper om organisationer som sociala system och hur förändringsarbete kan bedrivas i organisationer.
Kursinnehåll
Organisationsteori, 5 poäng
(Organizational theory)
I delkursen behandlas olika organisationsteoretiska perspektiv, som utgör en grund för förståelse för hur organisationers struktur och verksamhet formas, upprätthålls och förändras. Vidare behandlas olika former för organisering av arbete. Även metoder för kvalitetsutveckling behandlas, särskilt i relation till nya former av arbetsorganisationer.

Förändringsarbete, 5 poäng
(Organizational change)
I delkursen behandlas olika strategier och metoder för förändringsarbete Särskilt fokus läggs på frågor om hur komplexa organisationer kan anpassas till snabbt förändrade villkor i omvärlden. Vidare diskuteras hur individuella och kollektiva lärprocesser för organisationsutveckling kan iscensättas.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en distanskurs via Internet. Alla kontakter med kursdeltagare sinsemellan och mellan kursdeltagare och lärare sker via ett nätbaserat kursadministrativt program, Blackboard. Detta nås från hemmet via modem-uppkoppling eller via bredband. Via Blackboard kan olika frågor diskuteras med andra kursdeltagare och med lärare. Ett särskilt diskussionsforum med för kursen relevanta frågeställningar arrangeras via Blackboard.
För att underlätta behandlingen av kurslitteraturen så ingår en studiehandledning. I denna presenteras kurslitteraturen översiktligt. Där finns olika frågeställningar/problemställningar som kan vara utgångspunkter för bearbetning av litteraturen.
Examination
Kursen examineras genom arbets-/tillämpningsuppgifter och skriftliga prov.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p godkända inom beteendevetenskapligt område eller företagsekonomi alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetslivets pedagogik II: Organisation och förändringsarbete (nätkurs)
Work-Based Education and Training: Organization and Change II, 15 ECTS Credits (distance course)
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HPEB35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-04-28.