Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap i förändring
, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB34
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om ledarskap i relation till olika teoretiska traditioner samt som en pedagogisk påverkansprocess när det gäller förändring och utveckling i organisationer.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas ledarskap och förändrade synsätt på ledarskap utifrån flera teoretiska perspektiv och traditioner. Historiska, konstruktionistiska och kontextuella perspektiv kommer att fokuseras. Nyare perspektiv och forskning som exempelvis ledarskap och genus kommer också att behandlas på kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.
Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt. Seminarier och gruppövningar är en del av examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 poäng godkända inom beteendevetenskapligt område eller företagsekonomi alternativt tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap i förändring
Leadership in change
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HPEB34      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-04-19.