Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetslivets pedagogik 1: Utbildning och lärande i arbetslivet (nätkurs), 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB32
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om utbildning och lärande inom företag och andra organisationer, samt hur man planerar, organiserar och utvärderar utbildning och andra former av kompetensutveckling.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas dels lärande på individ. och organisationsnivå, dess förutsättningar, processer och resultat samt dels de klassiska pedagogiska frågorna "vem ska få vad, hur och varför". Särskild uppmärksamhet ägnas åt samspelet mellan individers lärande och det lärande som sker inom en hel organisation. Olika teoretiska perspektiv på lärandet med rötter i bl a behavioristisk inlärningspsykologi, kognitiv psykologi, handlingsteori samt olika former av organisationsteori behandlas. Vidare behandlas olika former av utbildning och träning inom företag och andra organisationer. Aktuella begrepp och utvecklingstendenser som t ex "kompetensutveckling" och "human resource management" uppmärksammas och görs till föremål för kritisk analys. Stort utrymme ges för teori och forskning om olika metoder och verktyg för planering, design och utvärdering av utbildning.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en distanskurs via internet. Alla kontakter med övriga kursdeltagare sker via ett nätbaserat kursadministrativt program, Blackboard. Detta kan nås såväl från hemmet via modem eller bredband, eller via annan Internetuppkoppling. Via nätet kan olika frågeställningar riktas till lärare eller kursdeltagare. Det finns också möjligheter till chat on-line.

För att underlätta inläsningen av kurslitteraturen, så finns det en studiehandledning i vilken kurslitteraturen presenteras översiktligt. Där presenteras också olika frågeställningar/problemställningar som kan vara utgångspunkt för inläsning av litteraturen. I studiehandledningen redovisas också i detalj vilka delar av litteraturen som skall behandlas i kursens olika moment.
Examination
Kursen examineras olika inlämningsuppgifter samt genom ett projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p godkända i ett beteendevetenskapligt ämne eller företagsekonomi alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetslivets pedagogik 1: Utbildning och lärande i arbetslivet (nätkurs)
Work-Based Education and Training: Education and Learning in Working Life
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HPEB32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2003-12-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.