Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus i utbildning och arbetsliv, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB29
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om genusteoretiska perspektiv och begrepp som kan relateras såväl till individ-, organisations- som samhällsnivå. Fokus ligger också på möjliga förändringar av existerande genusrelationer.
Kursinnehåll
Kursen handlar om hur olika lärkontexter som förskola, skola och arbetsliv, och de pedagogiska processer som förekommer där, bidrar till konstruktionen av vårt kön. Inom ramen för kursen ges möjlighet till fördjupning genom tillämpning av genusteoretiska perspektiv på olika lärkontexter.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och seminarier. Under kursen kommer deltagarna att genomföra ett mindre projektarbete.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga arbets-/tillämpningsuppgifter, seminarier samt genom ett projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p godkända inom beteendevetenskapligt område eller lärarexamen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus i utbildning och arbetsliv
Gender in Education and Working-Life
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEB29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2002-04-05.