Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB28
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade teoretiska kunskaper inom pedagogikämnet, vilka kommer att ligga till grund för introduktion och tillämpning av ett vetenskapligt arbetssätt.
Kursinnehåll
Lärande i olika kontexter 5 poäng
(Learning in Different Contexts )
Inom avsnittet behandlas olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande vilka anknyts till filosofiska aspekter inom pedagogikämnet. Olika områden och begrepp belyses från mikro- till makronivå. Några av de områden som kommer att behandlas är kunskap och lärande och utveckling i olika kontexter. Vidare behandlas påverkansprocesser, interaktion samt formellt och informellt lärande. Genusperspektiv integreras i kursavsnittet.

Pedagogik och teoriutveckling 4 poäng
(Theory of Science and Educational Research)
Mot bakgrund av de vetenskapsfilosofiska perspektiv som är aktuella för pedagogisk forskning och teoriutveckling behandlas inom detta avsnitt hela arbetsgången i forsknings- och utredningsarbete, från val av forskningsproblem till teorianknytning, undersökningsdesigner, datainsamling, forskningsetik, val av analysmetod samt till kvalitetsaspekter i vetenskapligt arbete.

Forskningsprocessen 6 poäng
(The Research Process)
Inom avsnittet behandlas kvantitativa och kvalitativa metoder för bearbetning och analys av data som tillämpas inom beteendevetenskaplig forskning. Inom det kvantitativt inriktade delmomentet behandlas urvalsmetoder, beskrivande och hypotesprövande statistik samt tolkning och presentation av undersökningsresultat. Inom det kvalitativt inriktade delmomentet behandlas olika centrala aspekter som är aktuella vid kvalitativa analyser som: forskarens roll, kategorisering, strukturering och tolkning av data samt hur kvalitativa resultat kan redovisas.

Uppsats 5 poäng
(Paper)
Utifrån en vald problemställning skall de studerande utveckla en teoretisk referensram inom vilken de samlar, bearbetar och analyserar data genom att tillämpa de metoder som används inom beteendevetenskaplig forskning. Redovisning sker i form av en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av lektioner, gruppövningar och seminarier. Från och med delkurs 2 förekommer dessutom tillämpningsmoment samt arbete i projektgrupp. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstart.
Examination
Kursen examineras genom arbets-/tillämpningsuppgifter samt skriftliga prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Pedagogik 1 med minst 15 poäng godkända (motsv), eller Beteendevetenskaplig grundkurs med minst 29 poäng (enl särskild spec) godkända eller lärarexamen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 2
Education 2
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEB28      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2002-05-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.