Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande forskningsmetodik, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB24
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i vetenskapsteori och vetenskaplig metod inom human-, beteende- och samhällsvetenskaplig forskning.
Kursinnehåll
Kursen ska ses som en helhet, men är av administrativa skäl uppdelad i tre delkurser:

2.1 Vetenskaplig kunskapsbildning, 4 poäng
(Fundamentals of scientific knowledge)

I denna delkurs behandlas vetenskapliga perspektiv och formulering av forskningsproblem. Fokus läggs vid olika vetenskapliga ställningstaganden och deras konsekvenser för datainsamling, bearbetning, tolkning och rapportering. Delkursens innehåll utgör en förberedelse inför de studier som ska genomföras med kvantitativa och kvalitativa ansatser i delkurserna två och tre.

2.2 Bearbetning och rapportering, kvantitativa metoder, 3 poäng
(Analyzing and reporting quantitative data)

I denna delkurs genomför studenterna en mindre kvantitativ studie vilken inbegriper planering, datainsamling, analys och skriftlig rapportering.

2.3 Bearbetning och rapportering, kvalitativa metoder, 3 poäng
(Analyzing and reporting qualitative data)

I denna delkurs genomför studenterna en mindre kvalitativ studie vilket inbegriper planering, datainsamling, analys och skriftlig rapportering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar samt genom olika övnings- och tillämpningsmoment. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstart.
Examination
Kursen examineras genom skriftligt prov och arbets-/ tillämpningsuppgifter.

Kursen och delkurserna bedöms i tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p godkända i ett beteendevetenskapligt ämne eller företagsekonomi alt lärarexamen (motsv.)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande forskningsmetodik
Basic Research Methodology in Behavioural Science
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEB24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2000-03-30 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.