Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetslivets pedagogik II: Organisation och förändringsarbete, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB22
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om organisationer som sociala system och hur förändringsarbete kan bedrivas
i organisationer.
Kursinnehåll
Organisationsteori, 5 poäng
(Organizational theory)
I delkursen behandlas olika teoretiska perspektiv på organisationer. Perspektiv som tillsammans kan ge grund för förståelse för hur organisationers struktur och verksamhet formas, upprätthålls och förändras. Vidare behandlas arbetets organisering ur ett förändringsperspektiv. Därvidlag granskas såväl traditionella som nyare organisationsformer. Även former för förändrings- och kvalitetsutveckling behandlas.

Förändringsarbete, 5 poäng
(Organizational change)
I denna delkurs står organisationsförändring i centrum. Särskilt behandlas frågor om hur komplexa organisationer anpassas till snabbt skiftande omgivningar. Således granskas och diskuteras olika metoder och strategier för förändringsarbete, bland annat organisationsutveckling (OU), och andra konsultativa arbetsformer. Bland annat diskuteras hur individuella och kollektiva lärprocesser för organisationsutveckling kan iscensättas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom arbets-/tillämpningsuppgifter och skriftliga prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p godkända i ett beteendevetenskapligt ämne eller företagsekonomi alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetslivets pedagogik II: Organisation och förändringsarbete
Work-Based Education and Training: Organization and Change II
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEB22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2002-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.