Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetslivets pedagogik I: Utbildning och lärande i arbetslivet, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB21
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om utbildning och lärande inom företag och andra organisationer, samt hur man planerar, organiserar och utvärderar utbildning och andra former av kompetensutveckling.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas dels lärande på individ- och organisationsnivå, dess förutsättningar, processer och resultat samt dels de klassiska pedagogiska frågorna "vem ska få vad, hur och varför". Särskild uppmärksamhet ägnas åt samspelet mellan individers lärande och det lärande som sker inom en hel organisation. Olika teoretiska perspektiv på lärandet med rötter i bl a behavioristisk inlärningspsykologi, kognitiv psykologi, handlingsteori samt olika former av organisationsteori behandlas.

Vidare behandlas olika former av utbildning och träning inom företag och andra organisationer. Aktuella begrepp och utvecklingstendenser som t ex "kompetensutveckling" och "human resource management" uppmärksammas och görs till föremål för kritisk analys. Stort utrymme ges för teori och forskning om olika metoder och verktyg för planering, design och utvärdering av utbildning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och seminarier. Under kursen kommer deltagarna att genomföra ett mindre projektarbete.
Examination
Kursen examineras genom arbets-/tillämpningsuppgifter, skriftliga prov samt genom ett projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p godkända inom beteendevetenskapligt område eller företagsekonomi alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetslivets pedagogik I: Utbildning och lärande i arbetslivet
Work-Based Education and Training: Education and Learning in Working Life
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEB21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2000-03-30 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.