Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation och samtalsmetodik, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEB15
Mål
Kursen syftar till:

att de studerande skall förvärva teoretiska kunskaper kring språkliga och icke-språkliga kommunikations-processer

att utveckla förståelsen för vad som kan påverka
olika kommunikationssituationer

att utveckla färdigheten i att genomföra olika typer

av samtal och i att ge information.
Kursinnehåll
Inledningsvis ges en teoretisk grund för förståelse av mänsklig kommunikation, där tyngdpunkten ligger på teori kring verbal och icke-verbal kommunikation. Därefter presenteras teoretiska aspekter på informationsgivning, intervju- och samtalsmetoder. Olika typer av samtalssituationer belyses och analyseras varvid förhållningssätt och etiska frågor behandlas.

I anslutning till olika teoretiska moment får den studerande öva samtal inom olika tillämpningsområden, exempelvis anställningssamtal, planeringssamtal, kartläggningsintervjuer, samtal kring känsliga områden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bygger på föreläsningar och gruppövningar samt praktiska övningar. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstarten.
Examination
Skriftlig tentamen samt skriftlig fördjupningsuppgift kring de teoretiska delarna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p godkända i ett beteendevetenskapligt ämne eller lärarexamen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation och samtalsmetodik
Human Communication and Communication Skills
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEB15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1999-04-29