Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att leda lärprocesser
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEA08
Mål
Syftet med kursen är att de studerande skall
- öka sin förståelse för vad det innebär att leda lärprocesser
- förvärva insikt om vad som bestämmer val av innehåll i, organisation av och former för lärprocesser
- tillämpa sina kunskaper om olika sätt att se på undervisning, lärande och examination
Kursinnehåll
I kursen belyses framväxten av olika synsätt på lärande samt vilka överväganden som ligger till grund för val av innehåll, organisation och form vid undervisning. Dessutom berörs hur dialog och återkoppling mellan pedagog och deltagare kan utformas. Dessa aspekter bearbetas utifrån situationer där deltagarna genomför egen undervisning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av lektioner, gruppövningar och tillämpningsmoment. Obligatoriska tillfällen ingår.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och arbets-/tillämpningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs en termins tidigare studier vid högskola på minst halvtid.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att leda lärprocesser
Leading Learning Processes
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HPEA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2004-03-08 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.