Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Högre utbildning och lärande, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEA07
Mål
Syftet med kursen är att de studerande ska förvärva kunskap om förutsättningarna för vuxnas lärande samt förstå skillnaden mellan olika kunskapsuppfattningar. Avsikten är att studenterna ska öka sin förmåga att granska sin egen studiesituation.
Kursinnehåll
Inom kursens ram behandlas olika sätt att se på kunskap. Vidare belyses sambandet mellan kunskapssyn, lärande och undervisning samt hur detta kan relateras till olika examinationsformer.

Utbildning och lärande på såväl samhälls- som organisations- och individnivå behandlas inom kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av lektioner, gruppövningar och tillämpningsmoment. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstart.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och arbets-/tillämpningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Högre utbildning och lärande
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HPEA07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2001-04-05 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.