Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 1 (helfart), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HPEA01
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva en grundläggande förståelse av pedagogiken som vetenskaplig disciplin och dess tillämpning i olika sammanhang.
Kursinnehåll
Pedagogik i vetenskap och vardag, 5 poäng
(Education in Scientific and Everyday Practices)
I delkursen behandlas vetenskapsteoretiska perspektiv och pedagogisk filosofi i relation till pedagogikämnets utveckling. Den studerande tränar sig i kritiskt tänkande och perspektivtagande, muntlig och skriftlig argumentation, att ge och ta emot återkoppling samt att arbeta i grupp. Den studerande får i detta sammanhang även möjlighet att reflektera över sitt "eget" lärande, bl a i relation till de akademiska studierna.

Kunskap och lärande, 5 poäng
(Knowledge Formation and Learning)
I denna delkurs behandlas olika aspekter på kunskap och hur denna genereras samt hur detta kan relateras till lärande. Fenomenet lärande utreds bl a genom att följande frågor bearbetas; Vad kan lärande vara och hur kan lärande ske i olika sammanhang?

Utveckling och påverkan, 5 poäng
(Development and Influence)
Utgångspunkten för denna delkurs är föreställningen om att människan utvecklas hela livet och ständigt påverkar och påverkas av sin omgivning. Olika faktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå får konsekvenser för människors val vad gäller utbildning och arbete. Inom delkursen behandlas utveckling och påverkan i relation till begrepp som klass, genus och etnicitet. Delkursens syfte är att öka förståelsen för människors vägval och utveckling.

Utbildning och undervisning, 5 poäng
(Education and Educational Processes)
Med utgångspunkt i de föregående delkurserna behandlas här olika sätt att se på planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatser liksom den ömsesidiga relationen mellan utbildning och samhälle. Detta görs ur såväl ett historiskt som internationellt perspektiv. Inom delkursen fördjupar även den studerande sina kunskaper genom att arbeta med en frågeställning som kan relateras till pedagogisk praktik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen äger rum som föreläsningar, seminarier, samt grupparbeten. Obligatoriska moment meddelas vid kursstart.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och arbets-/tillämpningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 1 (helfart)
Education 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPEA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1998-03-24 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.