Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 4 (SPA 4)
, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HPAD01
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om framtidens arbetsliv. Mångfald, kommunikation och projektledning utgör centrala delar.
Kursinnehåll
Kommunikation och samtalsmetodik, 5 poäng
(Human Communication and Communication Skills)

Inledningsvis ges en teoretisk grund för förståelse av mänsklig kommunikation, där tyngdpunkten ligger på teori kring verbal och icke-verbal kommunikation.
Därefter presenteras teoretiska aspekter på informationsgivning, intervju- och samtalsmetoder. Olika typer av samtalssituationer belyses och analyseras varvid
förhållningssätt och etiska frågor behandlas.

Projektledning, 5 poäng
(Project Management)

Delkursen ska utveckla och stärka deltagarnas kunskaper att leda ett projekt.
Centrala frågor som behandlas är:
- på vad beror det stora intresset att använda projekt som instrument för utveckling
och förändring av organisationen
- finns det något optimalt sätt att genomgöra och leda ett projekt
- hur implementeras projekt i den vardagliga driften av organisationen

Utvärdering för verksamhetsutveckling, 5 poäng
(Evaluation as a tool for Organizational Development)

Olika teoretiska perspektiv på utvärdering belyses och granskas kritiskt. Engrundläggande utgångspunkt i kursen är att se utvärdering som ett arbetsinstrument för verksamhetsutveckling. Frågor som behandlas är:
- vad ska utvärderas
- för vem görs utvärderingen
- vad ska den användas till
- hur ska utvärderingen göras
- vem ska göra utvärderingen
Vidare ska de studerande förvärva kunskap om utvärderingsmetoder och dess
praktiska tillämpning. Exempel på sådana metoder är observationer, intervjuer och enkäter.

Temaorienterat projekt, 5 poäng
(Project Work)

Ett projektarbete genomförs där det genomgående temat är mångfald i arbetslivet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, övningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Strategiskt personalarbete 1 och 2 samt genomgången Strategiskt personalarbete 3 med minst 15 poäng godkända vari ska ingå projekt 5 poäng (motsv.)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 4 (SPA 4)
Strategic Personell Management 4
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPAD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2002-02-05