Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 3 (SPA 3), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HPAC02
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om individers, gruppers och organisationers situation och reaktion vid förändring.
Kursinnehåll
Organisationen i kunskapssamhället, 5 poäng
(The Organization in the Knowledge Society)

Delkursen behandlar olika teorier om samhällets utveckling från ett industrisamhälle till ett kunskaps/-tjänstesamhälle. Aktuella begrepp som postindustriella samhället, kunskaps- och tjänstesamhället och informationssamhället uppmärksammas och granskas kritiskt. Vidare behandlas teorier om organisationers förändring som en följd av förändringar i samhället. Särskilt behandlas organisationers förändring mot ett allt mer kundorienterat förhållningssätt och dess betydelse för det moderna arbetets organisering.

Organisationsutveckling och förändringsarbete, 5 poäng
(Organizational Development and Change)

Delkursen behandlar kunskaper om organisationsutveckling och förändringsarbete. Förändringsprocessens olika faser analyseras. Metoder och strategier för olika typer av förändringsarbete studeras. Förändringsarbete analyseras utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Stor vikt läggs vid planerad förändring såväl i teori som praktik. Ett viktigt tema blir planerade förändringars begränsningar och möjligheter. Ytterligare teman som behandlas är makt i samband med förändringsprocessen.

Trender i svenskt arbetsliv, 5 poäng
(Trends in Swedish Working Life)

Delkursen behandlar olika aspekter på individen och gruppen i arbetslivet. Därvid behandlas och granskas kritiskt följande områden:
- relationen arbete/hälsa
- värderingsramar och människosyn i arbetet med kvalitetsutveckling
- ungdomars inträde på arbetsmarknaden
- relationen utbildning/arbetsliv
- nya ledningsformer i arbetslivet.

Projekt, 5 poäng
(Project Work)

Ett projektarbete genomförs, där tyngdpunkten läggs vid förändring och utveckling av organisationer och hur individer påverkas, påverkar och agerar i samband med förändringar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.
Examination
Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt. Den studerande ska vid ett seminarium försvara sitt projektarbete samt genomföra en opposition på annat projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Strategiskt personalarbete 1 och genomgången Strategiskt personalarbete 2 med minst 15 poäng godkända vari ska ingå projekt 5 poäng (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 3 (SPA 3)
Strategic Personnel Management
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HPAC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2005-04-28 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.