Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 3 (SPA 3)
, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HPAC02
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper för analys och arbete med individers, gruppers och organisationers situation och reaktion vid förändring.
Kursinnehåll
Organisationen i kunskapssamhället, 5 poäng
(Organisation in the Knowledge Society)

Delkursen behandlar exempel på teorier om samhällets utveckling från ett industrisamhälle till ett kunskaps/-tjänstesamhälle. Aktuella begrepp som postindustriella samhället, kunskaps- och tjänstesamhället, informations-samhället uppmärksammas och granskas kritiskt. Vidare behandlas teorier om organisationers förändring som en effekt av förändringar i samhället. Särskilt behandlas organisationers förändring mot ett allt mer kundorienterat förhållningssätt och dess betydelse för det moderna arbetets organisering.

Organisationsutveckling och förändringsarbete, 5 poäng
(Organisation Development and Change)

Delkursen ska utveckla och stärka deltagarnas kunskaper inom organisations-utveckling och förändringsarbete. Förändringsprocessens olika faser analyseras. Metoder och strategier för olika typer av förändringsarbete studeras. Förändringsarbete analyseras utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Stor vikt läggs vid planerad förändring såväl i teori som praktik. Ett viktigt tema blir planerade förändringars begränsningar och möjligheter. Ytterligare teman som behandlas är makt i samband med förändringsprocessen.

Kvalitetsutveckling, 5 poäng
(Quality Development)

Den studerande ska förvärva kunskaper om olika aspekter på ett kvalitets-utvecklingsprojekt. Därvid behandlas följande moment:
- kvalitetsutvecklingen ur ett historiskt perspektiv
- kritisk granskning av värderingsramar och människosyn i arbetet med kvalitetsutveckling
- centrala etiska frågor
- kundtillfredsställelse och ledarskap i förhållande till tjänstekvalitet
Som avslutning sker en presentation och granskning av olika instrument och metoder i kvalitetsarbetet.

Projekt, 5 poäng
(Project Work)

Ett projektarbete genomförs, där tyngdpunkten läggs vid förändring och utveckling av organisationer och individers påverkan och agerande i samband med förändringar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.
Examination
Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Strategiskt personalarbete 1 och genomgången Strategiskt personalarbete 2 med minst 15 poäng godkända vari ska ingå projekt 5 poäng (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 3 (SPA 3)
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPAC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2001-10-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.