Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 2 (SPA 2), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HPAB01
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva kunskaper i aktuell arbetsrätt, arbetsmiljö och ekonomi, personaladministrationens funktion i myndigheter och företag samt kunskaper och färdigheter i utredningsarbete inom ämnesområdet.
Kursinnehåll
Personalarbete, 5 poäng
(Human Resource management)

Organisationens personalfunktion studeras med huvudvikt på personalpolicy och kompetensförsörjning. Personalfunktionens roll i organisationen granskas, särskilt relationen verksamhetsprofil och personalidé samt personalpolicy som ett styrinstrument och personalarbetets planering samt en del av organisationens planering.

Särskild vikt läggs vid strategiskt tänkande vid långsiktig försörjning och bedömning av personal.

Arbetsrätt, 5 poäng
(Labour Market)

Aktuell arbetsrätt med inriktning främst på anställningsskydd, medbestämmanee i arbetslivet och arbetsmiljö. Förhandlingsverksamhet och huvudavtal. Konsekvenser av arbetsrättens utveckling för organisations- och personalpolitik samt för arbetsgivar- och arbetstagarrollen inom näringsliv och offentlig sektor. Aktuella rättsfall studeras.

Utredningsmetodik, 5 poäng
(Research Methodology)

Syftet med momentet är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i att samla in, analysera och redovisa data. Utgångspunkter och innehåll i forskningsprocessen behandlas inom delkursen. Metoder för insamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data introduceras. Modeller för utvärdering av olika verksamheter och projekt presenteras.

Projekt, 5 poäng
(Project Work)

Studenterna genomför i grupp projektarbeten med anknytning till den aktuella debatten inom studieområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.
Examination
Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången strategiskt personalarbete 1 med minst 15
poäng godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 2 (SPA 2)
Strategic Personnel Management 2
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPAB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2001-10-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.