Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategiskt personalarbete 1 (SPA 1), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HPAA01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper om den svenska arbetsmarknaden.
Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom privat och offentlig sektor samt inom organisationer.
Kursinnehåll
Arbetsliv och organisation, 5 poäng
(Organisation and Work)

Arbetets utveckling och värde i olika samhällen. Beskrivning och analys av grundläggande företeelser i arbetslivet utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Organisationslärans utveckling och aktuell organisations-
syn och organisationsteori. Ledarskap och ledarstil.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad, 5 poäng
(Economics and Labour Market)

Momentet innehåller en kort beskrivning av några utvecklingstendenser i den svenska ekonomin. Strukturomvandlingen, balans- och konjunkturproblem.
Sveriges internationella beroende. Ekonomiska begrepp
och definitioner som BNP, samhällsekonomisk balans, bytesbalans etc samt sambandet mellan dessa tas upp.

Strukturomvandlingen i svenskt näringsliv och dess konsekvenser för arbetsmarknaden. Begreppsdefinitioner vad gäller arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens funktionssätt. Den tudelade arbetsmarknaden. Frågor om arbetslöshet, inflation och stagnation behandlas både ur teoretiska och mer tillämpade synpunkter. Arbetsmarknadspolitiken och dess utveckling.

Organisation och samhälle, 5 poäng
(Organisation and Society)

Momentet behandlar olika teoretiska perspektiv på organisation och samhälle. Begrepp såsom konsensus–konflikt, stabilitet–förändring är centrala. Vidare
behandlas hur strukturella företeelser som klass, genus och etnicitet kan påverka organisationer. Dessutom ges en orientering om ekonomiska konsekvenser av
arbetets organisation.

Individen och arbetsgruppen, 5 poäng
(The Individual and the Working Group)

Momentet förmedlar kunskap om samspelet mellan individen och hennes arbetsmiljö. Beskrivning av olikheter i personlighet, arbetsroller och arbetssätt.

Vidare skall kursen ge kunskap om hur man hanterar samarbetssvårigheter för att skapa goda relationer
och ett bra arbetsklimat.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.
Examination
Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategiskt personalarbete 1 (SPA 1)
Strategic Personnel Management 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPAA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA