Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 4 (HOV 4), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   HOVD01
Mål
Den studerande ska förvärva

fördjupade kunskaper i ledarskapsteorier och teorier om förändringsprocesser i organisationer,

fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter och förhållningssätt samt
inom ett beteende- och samhällsvetenskapligt forskningsområde fördjupa sin förmåga att självständigt välja, avgränsa, identifiera och analysera ett problem inom välfärdsområdet samt i en uppsats redovisa problemet och dess bearbetning.

Kursinnehåll
Ledning och organisering av hälso- och välfärdssystem II, 5 poäng
(Management of Health and Welfare Systems II)

I kursen fördjupas kunskapen om modeller för organisationsteoretisk analys och strategier för utveckling och förändring. Särskilt betonas ledarrollen i förändring och utveckling av organisationer.

Vetenskaplig metod III, 5 poäng
(Research Methodology III)

- Kritisk granskning och analys av vetenskapliga arbeten.
- Utvärdering och forskning - skillnader och likheter.
- Kunskapsideal och kunskapsintressen.
- Kritisk reflektion över eget uppsatsarbete.

Uppsats, 10 poäng
(Thesis)

Den studerande ska författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt välja modeller,
tekniker och metoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på D-nivån. Den personliga kritiska reflektionen sätts i centrum och arbetet ska följa de formalia som handledare och examinator anvisar.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika momenten. Den studerande ska vid ett seminarium försvara sin uppsats och genomföra en opposition på en annan uppsats samt aktivt delta i planerad seminarieverksamhet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd HOV1/HSA1 och HOV2/HSA2 samt genomgången HOV3/HSA3 med minst 15 poäng godkända vari ska ingå metodkurs 5 poäng och uppsats 10 poäng (motsv.)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 4 (HOV 4)
Management of Health and Welfare Organization 4
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HOVD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-15.