Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 4 (HOV 4), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HOVD01
Mål
Den studerande ska

förvärva fördjupade kunskaper i ledarskapsteorier och teorier om förändringsprocesser i organisationer,

förvärva fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter och förhållningssätt samt
inom ett beteende- och samhällsvetenskapligt forskningsområde fördjupa sin förmåga att självständigt välja, avgränsa, identifiera och analysera ett problem inom välfärdsområdet samt i en uppsats redovisa problemet och dess bearbetning.

Kursinnehåll
Ledning och organisering av hälso-, omsorgs- och välfärdssystem II, 5 poäng

Fördjupad organisationsteoretisk analys. Strategier för utveckling och förändring. Förändrad ledarroll, ledarrollen i förändring.

Vetenskaplig metod III, 5 poäng

Kritisk granskning och analys av vetenskapliga arbeten.
Utvärdering och forskning - skillnader och likheter.
Kunskapsideal och kunskapsintressen.
Kritisk reflektion över eget uppsatsarbete.

Uppsats, 10 poäng

Den studerande ska författa ett arbete, opponera på ett annat och aktivt delta i planerad seminarieverksamhet.
Därvid skall den studerande utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning och välja modeller,
tekniker och metoder. Det självständiga arbetet utformas som en D-uppsats i Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer (HOV). Arbetet skall följa de formalia som handledare och examinator anvisar.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av problembaserat självständigt arbete.

Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika momenten. Den studerande ska vid ett seminarium försvara sitt projektarbete och genomföra en opposition på ett annat projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd HOV1/HSA1 och HOV2/HSA2 samt genomgången HOV3/HSA3 med minst 15 poäng godkända vari ska ingå metodkurs 5 poäng och uppsats 10 poäng (motsv.)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 4 (HOV 4)
Management of Health and Welfare Organization 4
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HOVD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1999-01-27 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.