Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 3 (HOV 3), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   HOVC01
Mål
Den studerande ska

förvärva kunskaper om socialpsykologiska fenomen och processer med särskild tonvikt vid dessas betydelse för analyser av problem inom hälso-, omsorgs- och välfärdssektorn,

förvärva kunskaper i vetenskaplig metod med särskild tyngdpunkt på kvalitativa metodansatser samt
inom ett beteende- och samhällsvetenskapligt forskningsområde fördjupa förmågan att självständigt välja, avgränsa, identifiera och analysera ett problem och dess bearbetningar.
Kursinnehåll
Individen i vård- och omsorgssystemet, 5 poäng

Några viktiga teoretiska perspektiv och centrala begrepp inom socialpsykologin.
Socialpsykologiska aspekter på slutna och öppna vård- och omsorgsmiljöer.
Samspelet patient - vårdare - vårdorganisationen.

Vetenskaplig metod II, 5 poäng

Forskningsprocessens logik vid kvalitativa metodansatser
datainsamlingstekniker
deskriptiv respektive teorigenererande kvalitativ analys
presentation av resultat
kvalitetskriterier.

Uppsats, 10 poäng

Den studerande ska författa ett arbete, opponera på ett annat och aktivt delta i planerad seminarieverksamhet. Därvid skall den studerande utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning och välja modeller, tekniker och metoder. Det självständiga arbetet utformas som en C-uppsats i Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer (HOV). Arbetet skall följa de formalia som handledare och examinator anvisar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av problembaserat självständigt arbete.

Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika momenten. Den studerande ska vid ett seminarium försvara sitt projektarbete och genomföra en opposition på ett annat projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd HOV 1/HSA 1 och genomgången HOV 2/HSA 2 med minst 15 p godkända vari ska ingå metodkurs 5 poäng och projekt 5 poäng. (motsv)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 3 (HOV 3)
Management of Health and Welfare Organization 2
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HOVC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       HSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1998-01-27 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.