Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 2 (HOV 2), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   HOVB01
Mål
Den studerande ska förvärva
- fördjupade kunskaper i organisationsteori och analys av organisationer och ledarskap
- kunskaper i kvalitets- och ekonomistyrning samt de olika incitament till organisationen som olika styrsystem ger,
- kunskaper i vetenskaplig metod med särskild tyngdpunkt på kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
- förmåga att tillämpa grundläggande beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskningsmetodik.
Kursinnehåll
Organisationsteoretiska perspektiv, 5 poäng
(Perspectives in Organizational Theories)
Kursen behandlar organisationsteorier och modeller för omvärldsanalys och analys av organisationers strukturer och processer behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv och tillämpas på befintliga organisationer. Ledarskapsteorier och modeller för utveckling av ledarskapet behandlas. Samspelet mellan ledarskap och organisationens situation diskuteras.

Kvalitets- och ekonomistyrning i vård och omsorg, 5 poäng
(Management of Quality and Resources in Health and Welfare)
Grundläggande begrepp inom kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrning behandlas. I kursen behandlas också ekonomisystemets funktion och principer, produktivitet, effektivitet, mätmetoder samt olika budgetsystem och system för budgetuppföljning.

Vetenskaplig metod I, 5 poäng
(Research Methodology I)
Forskningsprocessens logik vid kvantitativa metodansatser.
I kursen behandlas urvalsmetodik, statistiska grundbegrepp, deskriptiv statistik, presentation av resultat och kvalitetskriterier.

Projekt, 5 poäng
(Project Work)
Utarbetande av projektplan som innehåller litteraturöversikt samt problemformulering.
Problemprecisering och konstruktion av instrument för att samla in data.
Bearbetning och analys av data.
Sammanställning och rapportskrivning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av problembaserat självständigt arbete.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika momenten. Den studerande ska vid ett seminarium försvara sitt projektarbete och genomföra en opposition på ett annat projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1/Hälso- och sjukvårdsadministration 1 med minst 15 poäng godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 2 (HOV 2)
Management of Health and Welfare Organization 2
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HOVB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       HSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2005-04-28 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.