Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 2 (HOV 2), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HOVB01
Mål
Den studerande ska förvärva

fördjupade kunskaper i organisationsteori och organisationsanalys,

kunskaper i kvalitets- och ekonomistyrning samt de olika incitament till organisationen som olika styrsystem ger,
kunskaper i vetenskaplig metod med särskild tyngdpunkt på kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder samt

förmåga att tillämpa grundläggande beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskningsmetodik som inhämtats under tidigare metodkurs.

Kursinnehåll
Organisationsteoretiska perspektiv, 5 poäng

Strukturella, politiska, sociologiska och symboliska perspektiv på Human Service organisationer.
Tjänsteorganisationens speciella karaktär.
Målstyrning, beslutsteorier, makt och konflikt.
Ledningsstrategier i politiskt styrda organisationer.

Kvalitets- och ekonomistyrning i vård och omsorg, 5 poäng

Grundläggande begrepp inom kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrning.
Ekonomisystemets funktion och principer.
Produktivitet, effektivitet, mätmetoder.
Olika budgetsystem och system för budgetuppföljning.

Vetenskaplig metod I, 5 poäng

Forskningsprocessens logik vid kvantitativa metodansatser
urvalsmetodik
statistiska grundbegrepp
deskriptiv statistik
presentation av resultat
kvalitetskriterier

Projekt, 5 poäng

Utarbetande av projektplan som innehåller litteraturöversikt samt problemformulering.
Problemprecisering och konstruktion av instrument för att samla in data.
Bearbetning och analys av data.
Samanställning och rapportskrivning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av problembaserat självständigt arbete.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika momenten. Den studerande ska vid ett seminarium försvara sitt projektarbete och genomföra en opposition på ett annat projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången HOV 1/HSA 1 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 2 (HOV 2)
Management of Health and Welfare Organization 2
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HOVB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1998-12-01 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.