Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1 (HOV 1), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   HOVA01
Mål
Den studerande ska:
- orientera sig om aktuella samhällsproblem och välfärdspolitiska perspektiv/system med tonvikt på hälsa och välfärd
- förvärva grundläggande kunskaper i organisationsteorier om ledning och styrning av organisationer med särskild betoning på faktorer som påverkar människors livsbetingelser
- förvärva kunskaper om grundläggande hälsoekonomisk teoribildning, centrala begrepp och analysmetoder
- förvärva kunskaper om modeller och teorier avseende kompetensbedömning, strategisk personalutveckling och rekrytering.
Kursinnehåll
Aktuella samhällsproblem och olika välfärdspolitiska perspektiv/system, 5 poäng
(Current Social Problems and Perspectives of Welfare Politics)

I kursen behandlas aktuella samhällsproblem inom hälso- och välfärdsområdet. Problemen analyseras med utgångspunkt från olika välfärdspolitiska perspektiv/system med särskilt fokus på lednings- och organisationsfrågor.

Ledning och organisering av hälso- och välfärdssystem I, 5 poäng
(Management of Health and Welfare Systems I)

Kursen behandlar grundläggande organisationsteori och dess utveckling och tillämpningar inom hälso- och välfärdssystem. Arbetslivets historiska utveckling med betoning på den psykosociala arbetsmiljön avhandlas. Särskilt betonas ledningsproblematik och utveckling av ledningsmodeller.

Hälsoekonomi, 5 poäng
(Health Economy)

Kursen innehåller grundläggande hälsoekonomisk teoribildning och centrala begrepp. Vidare behandlas kostnadseffektiv resursallokering i hälso- och sjukvården, efterfrågan på hälso- och sjukvård, utbud/produktion av hälso- och sjukvård, hälsoekonomiska utvärderingsmetoder samt kritisk granskning av hälsoekonomiska utvärderingar.

Personal- och kompetensförsörjning, 5 poäng
(Support of Personnel and Competence)

Strategier för personal- och kompetensförsörjning med ett beteendevetenskapligt perspektiv behandlas. Här betonas särskilt relationen mellan verksamhetens omvärld och dess uppgift vid bedömning och urval av personal.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och
gruppövningar.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika kursmomenten.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1 (HOV 1)
Management of Health and Welfare Organization 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HOVA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       HSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-15.