Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1 (HOV 1), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   HOVA01
Mål
Den studerande ska

orientera sig om vetenskapsteoretiska synsätt och forskningstraditioner,

introducera sig om forskningsprocessens övergripande struktur med särskild inriktning mot aktuella frågeställningar och forskning inom hälso-, omsorgs- och välfärdsområdet,

förvärva grundläggande kunskaper i organisationsteori samt teorier om ledning och styrning av organisationer med särskild betoning på teorier om organisationer som påverkar människors livsbetingelser - avseende hälsa, omsorg och välfärd,

förvärva kunskaper om grundläggande samhällsekonomiska och hälsoekonomiska begrepp och analysmetoder samt

förvärva kunskaper om modeller och teorier avseende kompetensbedömning, personalutveckling och rekrytering.
Kursinnehåll
Kunskapens förutsättningar och framväxt,
5 poäng

Vetenskapsteoretiska, synsätt och forskningstraditioner
kunskapsbegreppet
forskningsansats

Forskningsprocessen
problemformulering
problemprecisering
syfte
övergripande metodansatser
analytiska förhållningssätt
Aktuella frågeställningar
hälso- och välfärdsfrågor i organisationsteoretisk belysning.

Ledning och organisering av hälso-, omsorgs- och välfärdssystem I, 5 poäng

Grundläggande organisationsteori.
Organisationsteorins utveckling och tillämpningar inom
hälso-, omsorgs- och välfärdssystem.
Beteendevetenskapliga perspektiv på arbetsgruppen och ledarskapet i organisationen.

Hälsoekonomi, 5 poäng

Centrala samhällsekonomiska frågeställningar.
Marknad, privat/offentligt, priskänslighet.
Utbud och efterfrågan.
Olika finansieringslösningar, försäkringsmodeller.
Metoder för samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler inom hälso- och sjukvården.

Personal- och kompetensförsörjning, 5 poäng

Strategier för personal- och kompetensförsörjning.
Relationen verksamhetens uppgift, personalidé, bedömning och urval av personal. Beteendevetenskapliga perspektiv på urvalsprocess och bedömning av personal.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av problembaserat självständigt arbete.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika momenten. Den studerande ska vid ett seminarium försvara sitt projektarbete och genomföra en opposition på ett annat projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1 (HOV 1)
Management of Health and Welfare Organization 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HOVA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       HSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1998-12-01 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.