Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Livsvillkor - hälsa - identitet, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde
  Kurskod   HNXS01
Mål
Kursen syftar till att den studerande utvecklar

" grundläggande förståelse för olika teorier och föreställningar om hälsa samt hur dessa förändrats över tid och beroende på kulturellt sammanhang
" förståelse för sambandet mellan hälsa och livsvillkor
" förståelse för förhållandet mellan hälsa och identitetsskapande processer
" förståelse för hur man i olika sociala och kulturella praktiker hanterat och gestaltat frågor kring hälsa, sjukdom och förebyggande åtgärder
" förmåga till analys av föreställningar och gestaltningar av hälsofrågor i olika sociala, generationsmässiga och kulturella sammanhang
" förmåga att söka, bedöma och välja relevant litteratur.
Kursinnehåll
I kursen "Livsvillkor - hälsa - identitet" läggs stor vikt vid sambanden mellan hälsa, i vid mening, och villkoren för dagligt liv. Ekonomiska, sociala och kulturella faktorer av betydelse för människors hälsa identifieras. Genom att fokusera hur hälsan påverkar människors identitet och livsvillkor belyses olika former av identitetsskapande processer. Inledningsvis behandlas hälsofrågor, hälsoundersökningar och förebyggande åtgärder, dels i ett historiskt perspektiv, dels i samtiden. Olika hälsobegrepp presenteras och diskuteras. Därefter behandlas skillnader i hälsa mellan olika sociala grupper. Ett genusperspektiv på hälsa och livsvillkor anläggs, liksom andra perspektiv av betydelse för hälsa, såsom ålder, klass och etnisk tillhörighet. I kursen belyses särskilt hur funktionshinder och kronisk sjukdom, såväl i förhållande till den aktuella livssituationen som över tid, kan forma en persons eller en grupps identitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och handledningar.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig uppgift i form av en individuell uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Livsvillkor - hälsa - identitet
Conditions of Life - Health - Identity
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNXS01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       SKY   SA  
Fastställd av styrelsen vid ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning 2005-04-15 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.