Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Framställning och reflektion, 5p
 
Kurskategori Kursen ingår i programmet för Samhälls- och kulturanslys
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde
  Kurskod   HNSX10
Mål
Kursens syfte är att de studerande skall:
- utveckla sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
- förvärva grundläggande kunskaper i muntlig framställning
- förvärva grundläggande kunskaper om olika skriftliga genrer
- orientera sig om olika språkvetenskapliga problemställningar och teorier
- reflektera över det egna lärandet
- förvärva kännedom om portfoliometod och inspireras till att arbeta med portfolio
Kursinnehåll
Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift är en viktig kompetens för en samhälls- och kulturanalytiker. Kursen omfattar både muntliga och skriftliga övningar. I kursen behandlas frågor som rör språk som ett analytiskt verktyg, som kommunikation och som ett redskap för lärandeprocessen. Individuella specialiseringar görs inom språkfilosofi, historia, sociologi eller språkvetenskap. Portfolio introduceras som en metod för att reflektera över det egna lärandet i syfte att inspirera studenterna till att arbeta med en egen portfolio genom hela utbildningen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar. Arbetsformerna i övrigt är studentaktiva. En del av uppgifterna är individuella, andra sker i grupp.
Examination
Examination sker muntligt och skriftligt. Den muntliga examinationen sker i form av ett föredrag. Den skriftliga examinationsuppgiften är att författa en essä. För att bli godkänd på kursen krävs att den studerande:
1. lämnat in portfoliouppgift och deltagit i gruppdiskussion
2. genomfört den muntliga framställningen och lämnat in en disposition för denna
3. har godkänts på den skriftliga examinationsuppgiften


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

SvB/S2B, HiA och ShA
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Framställning och reflektion
Presentation and Reflection
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 266/02-41   Kurskod: HNSX10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       SKY   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-09-27.