Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Livsvillkor - arbete - identitet, 5p
 
Kurskategori Kursen ingår i programmet för Samhälls- och kulturanslys
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde
  Kurskod   HNSB18
Mål
Kursen syftar till att den studerande utvecklar förmåga att:

• Förstå och kritiskt reflektera över relationer mellan klass, ålder, genus, etnicitet å ena sidan och arbete å den andra
• Förstå och kritiskt reflektera över arbetets betydelse i förhållande till livsvillkor och identitetsskapande processer
• Förstå och kritiskt reflektera över relationer mellan arbete, inkomst och gestaltning av identitet genom vardagskonsumtion
Kursinnehåll
Kursen behandlar relationer mellan livsvillkor, arbete och identitet utifrån främst sociologiska men även ekonomiska perspektiv. Under kursen belyses relationer mellan klass, ålder, inkomst, konsumtion, och identitetsskapande processer i ett samhälle i förändring. Vidare behandlas frågeställningar kring arbete, och fördelning av arbete med tyngdpunkt på genus och det mångkulturella arbetslivet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar och handledning.
Examination
Kursen examineras genom bedömning av gruppvisa och individuella inlämningsuppgifter samt deltagande i forum.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Svenska B, Historia A, Samhällskunskap A samt 10 p i för kursen relevanta akademiska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Livsvillkor - arbete - identitet
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: HNSB18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       SKY   SA