Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Livsvillkor - grannskap - identitet, 5p
 
Kurskategori Kursen ingår i programmet för Samhälls- och kulturanslys
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde
  Kurskod   HNSB17
Mål
Kursen syftar till att den studerande utvecklar:

• grundläggande förståelse av relationen mellan begreppen livsvillkor och identitet
• förståelse av föreställningar om grannskaps betydelse för livsvillkor och identitetsskapande processer
• förståelse av hur grannskap och grannskapsbegrepp förändrats över tid
• förståelse av hur synen på människans livsvillkor utvecklats och förändrats socialt, kulturellt och historiskt

Kursinnehåll
Kursen introducerar blocket Livsvillkor och identitet genom att fokusera de grund-läggande begreppen livsvillkor och identitet samt genom att ta upp grundläggande frågor kring studier av livsvillkor och synen på livsvillkor i relation till identitets-skapande processer. I kursen behandlas teoretiska perspektiv på grannskapsbegreppen i analys av människors livsvillkor. Kursen belyser grannskap och föreställningar kring detta utifrån historiskt och kulturellt komparativt perspektiv med särskild tonvikt vid utvecklingen av staden. Frågor om närhet, rörlighet, integration och delaktighet/lokal demokrati belyses i politiska och institutionella sammanhang. Dessa frågor problematiseras vidare i förhållande till individuell och kollektiv identitet samt skapande av mening. Frågorna perspektiveras efter studentens val utifrån begreppen etnicitet, ålder, genus, klass och sexualitet. Metodologiska och etiska aspekter av grannskapsstudier behandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, handledning och forum.
Examination
Kursen examineras i anslutning till undervisningen genom bedömning av individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter samt deltagande i forum.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Svenska B, Historia A, Samhällskunskap A samt 10 p i för kursen relevanta akademiska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Livsvillkor - grannskap - identitet
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: HNSB17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       SKY   SA