Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Livsvillkor - fostran - identitet, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde
  Kurskod   HNSB16
Mål
Kursen syftar till att den studerande utvecklar:
*förståelse av fostran som ett socialt och kulturellt fenomen
* förmåga att problematisera olika perspektiv på ”fostran”, livsvillkor och identitet samt relationen dem emellan
Kursinnehåll
Kursen belyser olika perspektiv på ”fostran” i förhållande till social, kulturell och samhällelig förändring. I kursen belyses hur socialiseringsprocessen, inom t ex skola och familj, förändrats över tid och rum i relation till begrepp som klass, genus, sexualitet, migration, livsfas och generation. Fokus ligger på barn- och ungdomstiden. Språkets betydelse för socialisering betonas samt problematiseras i förhållande till individers och gruppers livsvillkor och identitetsskapande. I kursen ges också perspektiv på hur genrer inom populärkulturen framträder som inslag i socialiseringen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete och handledning.
Examination
Kursen examineras genom bedömning av gruppvisa inlämningsuppgifter samt deltagande i forum.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Svenska B, Historia A, Samhällskunskap A samt 10 p i för kursen relevanta akademiska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Livsvillkor - fostran - identitet
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: HNSB16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       SKY   SA