Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAD06
Mål
Utbildningens mål är att den studerande genom eko-nomisk analys knuten till pågående forskning skall fördjupa sina kunskaper i att tillämpa ekonomisk teori och metod, så att förmågan att kritiskt analysera eko-nomiska problem och förhållanden samt förmågan att delge andra dessa analyser stärks.
Kursinnehåll
Förutom den avslutande, obligatoriska Magisterupp- satsen på 10 poäng består kursen av antingen två del-kurser om vardera 5 poäng eller en delkurs om 10 po-äng. Doktorandkurser i nationalekonomi kan läsas som delkurser inom Nationalekonomi 4. Utbudet av dokto-randkurser varierar från termin till termin.

Ekonomisk teori- och metodutveckling, 5 poäng
(The Development of Economic Theories and Methods)
Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling. Exempel på frågeställningar som tas upp är

- sambandet mellan ekonomisk och ekonomisk-
teoretisk utveckling
- ideologiska förändringar och trender
- teoriutveckling och ekonomiämnets domän, dvs
vilka fenomen och frågeställningar som studeras
- samband mellan metod, domän och vetenskapssyn


Analys av ekonomiska problem, 5 poäng (Analysing Economic Problems)
Vetenskaplig metod och teori används för att formulera och granska modeller samt för att analysera ekonomis-ka utredningar och forskningsrapporter.

Doktorandkurs, 5 poäng

Doktorandkurs, 10 poäng

Magisteruppsats, 10 poäng (Master Thesis)
De studerande väljer, avgränsar och behandlar ett upp-satsämne inom vilket de kan utnyttja och fördjupa sina kunskaper i nationalekonomi.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, hand-ledning och seminarier.
Examination
Examination sker genom bedömning av inlämnings-uppgifter och deltagande i seminarier eller i form av tentamen vid slutet av en delkurs eller i båda dessa former.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Nationalekonomi 1, 20 p, 2, 20 p och 3, 20 p (motsvarande). Undantag avseende kandidatuppsatsen, 10 p, kan beviljas om handledaren för denna uppsats intygar att den kommer att avslutas inom en mycket snar framtid.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 4
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAD06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       NAA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1998-10-14 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.