Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAD06
Mål
Utbildningens mål är att den studerande genom att studera ekonomisk analys knuten till pågående forskning skall fördjupa sina kunskaper i ekonomisk teori och dess tillämpningar, så att förmågan att kritiskt analysera ekonomiska problem och förhållanden samt förmågan att delge andra dessa analyser, stärks.
Kursinnehåll
Förutom den avslutande, obligatoriska Magisterupp- satsen på 10 poäng består kursen av antingen två delkurser om vardera 5 poäng eller en delkurs om 10 poäng.

2.1 Ekonomisk teori- och metodutveckling, 5 poäng
( The Development of Economic Theories and Methods)

Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling. Exempel på frågeställningar som tas upp är

- sambandet mellan ekonomisk och ekonomisk-
teoretisk utveckling
- ideologiska förändringar och trender
- teoriutveckling och ekonomiämnets domän, dvs
vilka fenomen och frågeställningar som studeras
-samband mellan metod, domän och vetenskapssyn

2.2 Avancerad Makroekonomi med Inriktning mot till- växtteori, 5 poäng
(Advanced Macroeconomics and Growth Theory)

Kursen vänder sig till studenter som efter magisterexamen vill kunna förstå vad tillväxt innebär och analysera dess orsaker på ett för ekonomer gängse och adekvat sätt.

Syftet är att den studerande förvärvar fördjupade kunskaper om teoribildningen kring detta fenomen samt ges möjligheter att utifrån dessa teorier analysera centrala ekonomiska frågor som:

Varför är vissa nationer fattiga och andra rika?
Vad kan förklara den explosionsartade tillväxten i realinkomster bland medborgarna i många länder?
Vad betyder en ändrad åldersstruktur på befolkningen för tillväxten?

2.3 Tjänstesektorns ekonomi med fördjupning inom transportområdet, 5 poäng

(The Economics of the Service Sector With Emphasis on the Field of Transportation)

Traditionell mikroekonomisk teori kan sägas främst vara modellerad efter marknader för materiella, lagringsbara och transporterbara varor. Hänsyn till tjänsternas särdrag vid ekonomisk analys ger nya perspektiv på fler viktiga samhällsproblem. Syftet med kursen är att den studerande utvecklar förståelse för tillämpbarheten av traditionell teori i ett förändrat samhälle likväl som behovet och arten av teoretisk utveckling.

De transportekonomiska fördjupningarna gäller några av de svåraste värderingsproblemen inom området, som t ex värdet av ökad trafiksäkerhet, miljöintrång och tid.

2.4 Rättsekonomi, 5 poäng
(Law Economics)

Kursen behandlar rättsekonomiska problem som ligger nära forskningen vid EKI, som t ex skadeståndsrätt och försäkring. Den studerandes analytiska förmåga skall öka genom tillämpningar av mikroekonomisk teori, samtidigt som kursen till viss del är problemorienterad.

2.5 Analys av ekonomiska problem, 5 poäng
(Analysing Economic Problems)

Vetenskaplig metod och teori används för att formulera och granska modeller samt för att analysera ekonomiska utredningar och forskningsrapporter. Syftet är att öka den studerandes analytiska förmåga samt stimulera kritiskt och kreativt tänkande.

2.6 Valfri kurs, 5 poäng

Den studerande kan efter godkännande från examinator välja annan kurs i nationalekonomi på D- eller doktorandnivå, t ex på annat universitet.

2.7 Valfri kurs, 10 poäng

Den studerande kan efter godkännande från examinator välja annan kurs i nationalekonomi på D- eller doktorandnivå , t ex på annat universitet.

2.8 Finansiell riskhantering – portföljvalsteori samt derivatinstrument, 10 poäng
(Financial Risk Management – Portfolio Theory and Derivatives)

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig teori om, och praktisk träning i, investeringsanalys och finansiell riskhantering via portföljdiversifiering samt via derivatinstrument.

De teorier som behandlas är portföljvalsteori, prissättningsteorier om finansiella värdetillgångar (CAPM, APT) samt om derivatinstrument (forwards, futures, swappar och optioner). I kursen ingår investerings- och riskanalys med stöd av kvantitativa statistiska metoder. Kursen tar ett helhetsperspektiv och behandlar också kvalitativa aspekter på risk och riskhantering ur ett företags perspektiv. Alternativa riskhanteringsmetoder som försäkring, självförsäkring samt traditionell riskmanagementteknik tas upp.

2.9 Magisteruppsats, 10 poäng
(Master Thesis)

De studerande väljer, avgränsar, behandlar och presenterar ett uppsatsämne inom vilket de kan utnyttja och fördjupa sina kunskaper i nationalekonomi.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning och seminarier.
Examination
Examination sker genom bedömning av inlämnings-uppgifter och deltagande i seminarier eller i form av tentamen vid slutet av en delkurs eller i båda dessa former.

Examination av uppsatsen sker genom framläggande och försvar av denna och opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i övriga seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Nationalekonomi 1, 20 p, 2, 20 p och 3, 20 p (motsvarande). Undantag avseende kandidatuppsatsen, 10 p, kan beviljas om handledaren för denna uppsats intygar att den kommer att avslutas inom en mycket snar framtid.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 4
Economics 4
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HNAD06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       NAA   SA