Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAC05
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa såväl sina kunskaper i ekonomisk teori som sin förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem.
Kursinnehåll
Två delkurser omfattande 5 poäng vardera samt en uppsats på 10 poäng ingår i kursen. Efter särskild prövning kan enskild studerande byta ut en delkurs mot annan 5-poängskurs på C-nivå.

2.1 Ekonometri, 5 poäng
(Econometrics)

I kursen ingår formulering, skattning och tolkning av olika ekonometriska modeller samt tillämpning av ekonometriska modeller på mikro- och makroekonomiska problem.

2.2 Mikroekonomisk teori, 5 poäng
(Micoreconomic Theory)

Delkursen behandlar traditionell och modern teoribildning inom området mikroekonomi. Metoder för optimering under bivillkor används inom konsument- och producentteorin. Spelteori studeras och används som analysredskap.

2.3 Uppstas, 10 poäng
(Bachelor Thesis in Economics)

De studerande väljer, avgränsar och behandlar ett uppsatsämne inom vilket de kan utnyttja och fördjupa sina kunskaper i nationalekonomi.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, datorlaborationer, lektioner, handledning och seminarier.
Examination
Prov sker i form av tentamen vid slutet av varje avsnitt eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Examination av uppsatsen sker genom framläggande och försvar av denna, opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i övriga seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie prov erbjuds normalt tillfälle att delta i två extra prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Nationalekonomi 1, 20 p, och genomgången Nationalekonomi 2 med minst 15 p godkända (motsvarande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 3
Economics 3
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr:   Kurskod: HNAC05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       NAA   SA