Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAB02
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper i ekonomisk teori och dess tillämpningar.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser på 5 poäng vardera. Utbudet av delkurser kan variera från en termin till en annan.

2.1 Makroekonomisk teori, 5 poäng
(Macroeconomic Theory)
Delkursen behandlar den moderna teoribildningen inom det makroekonomiska området med tonvikt på sysselsättningens och penningvärdets bestämningsfaktorer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.

2.2 Marknadsstruktur och företagsstrategi, 5 poäng
(Industrial Organization)
Delkursen är en fördjupning inom mikroekonomisk teori och handlar om efterfrågemönster och påverkan, företagsmodeller och marknadsformer, beteende och strategi, information och reklam samt företagsutveckling och teknisk utveckling.

2.3 Ekonomisk politik - den offentliga sektorn i en marknadsekonomi , 5 poäng
(Public finance)
Delkursen behandlar den offentliga sektorns olika roller i en marknadsekonomi, dels rollen som producent och finansiär av offentlig konsumtion, dels rollen som övervakare och reglerare av den privata, marknadsstyrda sektorn. Exempel på områden som tas upp är kollektiva nyttigheter, naturliga monopol, avgiftsfinansiering, beskattning, regleringar och fördelningspolitik.

2.4 Matematiska metoder i nationalekonomi, 5 poäng
(Mathematical Methods in Economics)
Statisk jämviktsanalys, komparativ statisk analys, optimeringsproblem och dynamisk analys är de områden som ingår i delkursen.

2.5 Internationell ekonomi, 5 poäng
(International Economics)
Internationell handelsteori och politik, välfärdseffekter av handel, faktorrörlighet samt globalisering och regionalisering uppmärksammas inom delkursen.

2.6 Ekonomisk samhällsanalys
(Economics and Society)
Kursen behandlar genomgripande förändringar i de utvecklade industriländernas produktions- och konsumtionsstrukturer, t ex övergången ett postindustriellt samhälle och globalisering av såväl produktion som konsumtion. Orsaker till dessa förändringar och konsekvenser för den enskilda människans livsvillkor diskuteras utifrån ekonomisk teori.

2.7 Finansiell ekonomi, 5 poäng
(Finance)
Grundläggande finansiell teori samt realiakunskaper om det finansiella systemet, om aktörerna och om instrumenten på de finansiella marknaderna. Hushållet och företaget kommer at belysas ur ett inkomstfördelnings-, ett investerings- och ett finansieringsteoretiskt perspektiv.

2.8 Environmental Law and Economics, 5 poäng
(The course is given in English)
The course includes an economic analysis of environmental principles such as sustainable development and polluter pays principle as well as specific laws e.g. land laws, city planning, production and emission standards, licenses, safety regula¬tions, civil liability, administra¬tive and criminal sanctions, taxes, deposits and compulsory insurance.

2.9 Räntebärande finansiella instrument, 5 poäng
(Fixed Income Financial Assets)
Marknader för räntebärande instrument sätts i ett internationellt makroekonomiskt perspektiv, vilket inkluderar bl.a. penningpolitikens effekter på finansiella marknader. Prissättning på räntebärande instrument, alternativa portföljstrategier, valuta- och ränterisker, avkastningskurvor etc. beskrivs och analyseras med hänsyn taget till bl.a. penningpolitiken, valutapolitiken och konjunkturutveckling.

2.10 Finansieringsteori, 5 poäng
(Corporate Finance)
Företag belyses ur ett investerings- och finansieringsteoretiskt perspektiv. Centrala begrepp är värde, avkastning och risk.

2.11 Ekonomisk analys av sport I, 5 poäng
Kursen syftar till att den studerande med hjälp av ekonomisk teori skall kunna analysera olika aktörers beteenden inom området för tävlingssport. Exempel på frågeställningar som behandlas är:
*Vad innebär en sportmarknad – vad är produkt, producenter och konsumenter?
*Hur yttrar sig konkurrens och samarbete inom detta område, när det gäller olika typer av aktörer?
*Hur kan man förstå prisbildningen när det gäller löner och övergångssummor?
*Vad är det samhällsekonomiska värdet av ”sportproduktion”?

2.12 Ekonomisk analys av sport, del II, 5 poäng
Kursen syftar till att den studerande med hjälp av ekonomisk teori skall kunna analysera olika intressenters beteenden med anknytning till sportområdet. Uppkomsten av indirekta marknader, t ex för sändningsrättigheter, sponsring, tillbehör och researrangemang analyseras ur ett konkurrensperspektiv, liksom den offentliga sektorns betydelse för, och beroende av, sportområdet. Betydelsen av ungdoms- och motionsverksamhet kommer också att belysas.
*Vilka aktörer har intressen av sportmarknaderna - direkt och indirekt?
*Hur yttrar sig dessa intressen och vad betyder detta ur privat- och samhällsekonomisk synvinkel?
*Hur kan man förstå prisbildningen när det gäller sändningsrättigheter, reklamplatser och tillbehör?
*Ur vilket/vilka socioekonomiska perspektiv kan man förstå olika aktörers beteenden?
*Vilken roll spelar den offentliga sektorn på olika nivåer respektive frivilliga insatser för olika delar av sportmarknaden?
*Vad är det samhällsekonomiska värdet av "sportproduktion"?
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektionsundervisning, handledning och seminarier.
Examination
Prov sker i form av tentamen vid slutet av varje avsnitt eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi 1 med minst 15 p godkända (motsvarande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 2
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-01-09.